Buffalo Shuffle

John Kilgust demonstrates the Buffalo Shuffle.